หน้าแรก
นายสมควร เผือกประคอง
คณะครู
ผลการดำเนินงาน
ห้องคอมพิวเตอร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องธุรการ

 

งานวิชาการ
งานบริหารงานบุคลากร
งานงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
นักเรียน
กิจกรรมประจำวัน

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150